Algemene voorwaarden soldandset.be


 1. 1. Definities
 2. 2. Partijen en toepassingsgebied van deze Algemene Voorwaarden
 3. 3. Algemene Voorwaarden Verkoper: exclusieve verkoopopdracht
 4. 4. Algemene Voorwaarden Bieder en/of Koper
 5. 5. Algemene Gebruikersvoorwaarden

1. Definities

Voor het toepassingsgebied van huidige Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

soldandset.be: soldandset.be is een commercieel handelsmerk van Dewaele Vastgoedgroep en behoort tot Dewaele Vastgoeddiensten NV, met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Ambachtenstraat 33, ingeschreven in het KBO onder het nummer 0679.481.139 en met als BTW-identificatienummer BE0679.481.139. Je kan Dewaele Vastgoeddiensten NV contacteren via het nummer 056 234 330 of per e-mail op info@dewaele.com.

Soldandset.be is een erkend BIV-vastgoedmakelaar in België (BIV-nummer 207 218) en is onderworpen aan de BIV-plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel. Voor meer info daaromtrent kan je contact opnemen op het nummer 09 345 44 44 of via hello@soldandset.be, of kan je terecht op de website van het BIV: www.biv.be.

De verzekeringsonderneming die instaat voor de dekking van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en borgstelling is NV AXA Belgium, polisnummer 730.390.160.

Onroerend goed: het onroerend goed of de onroerende goederen eigendom van de Verkoper die via soldandset.be te koop wordt/worden aangeboden.

Gebruiker: elke surfer op de website soldandset.be.

Verkoper: elke natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon/rechtspersonen die via aanvaarding van huidige Algemene Voorwaarden een exclusieve verkoopopdracht afsluit(en) met soldandset.be.

Geïnteresseerde: bezoeker van soldandset.be die informatie m.b.t. het Onroerend goed opvraagt (zowel via document-download op soldandset.be, het opvragen van de contactgegevens van de Verkoper na registratie op soldandset.be, het indienen van een info-aanvraag via een portaalsite of een vraag om informatie aan soldandset.be), dan wel een Transparante bieding of een Privé bieding uitbrengt voor het Onroerend goed.

Bieder: elke kandidaat-koper (natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon/rechtspersonen) die na registratie en aanvaarding van huidige Algemene Voorwaarden een Transparante bieding of een Privé bieding uitbrengt/uitbrengen op een Onroerend goed dat door een Verkoper via soldandset.be te koop wordt aangeboden.

Koper: die kandidaat-koper/kandidaat-kopers (natuurlijke persoon/personen en/of rechtspersoon/rechtspersonen) die hun Transparante bieding bindend maken via een Aankoopbelofte, waarbij de Verkoper deze Aankoopbelofte heeft aanvaard, dan wel die kandidaat-koper/kandidaat-kopers (natuurlijke persoon/personen en/of rechtspersoon/rechtspersonen) van wie de Privé bieding door de Verkoper wordt aanvaard, dan wel elke Geïnteresseerde die het Onroerend goed aankoopt.

Exclusieve verkoopopdracht: de wederzijdse contractuele aannemingsovereenkomst zoals afgesloten tussen soldandset.be en de Verkoper.

Duurtijd: de contractuele termijn van de Exclusieve Verkoopopdracht tussen soldandset.be en de Verkoper.

Transparante biedingen: verkoopconcept waarbij de Verkoper het Onroerend goed aanbiedt en kandidaat-kopers gedurende de Biedingsronde een niet-bindend bod kunnen uitbrengen op het Onroerend goed. 

Biedingsronde: de periode waarbinnen Bieders een niet-bindend bod kunnen uitbrengen op het Onroerend goed van de Verkoper dat via soldandset.be te koop wordt aangeboden indien wordt gekozen voor het systeem van Transparante biedingen. 

Privé biedingen: verkoopconcept waarbij de Verkoper het Onroerend goed aanbiedt en kandidaat-kopers een bindend bod kunnen uitbrengen op het Onroerend goed via een Aankoopbelofte. 

Biedingen: Transparante biedingen en Privé biedingen.

Aankoopbelofte: een schriftelijk document waarmee de Bieder 

 • ofwel bevestigt zijn Transparante bieding definitief bindend te maken na afloop van de Biedingsronde
 • ofwel bevestigt zijn Privé bieding definitief bindend te maken op het moment van het uitbrengen van deze Privé bieding. 

De Bieder belooft zodoende eenzijdig aan de Verkoper om het te koop gestelde Onroerend goed aan te kopen gedurende een specifieke termijn aan de door de Bieder opgegeven aankoopprijs.

Verkoopdocumenten: alle wettelijke documenten met betrekking tot het Onroerend goed die noodzakelijk zijn om een geldige koop-verkoop te kunnen afsluiten. Hieronder wordt niet limitatief begrepen: het energieprestatiecertificaat, de elektrische keuring, het postinterventiedossier, de stedenbouwkundige inlichtingen, de kadastrale stukken, het bodemattest, Syndicusinlichtingen,.... De kosten van het bekomen van deze verkoopdocumenten vallen ten laste van de Verkoper.

Syndicusinlichtingen: de wettelijke verkoopdocumenten specifiek verbonden aan de verkoop van een privatief kavel dat deel uitmaakt van een gedwongen mede-eigendom (bv. een appartement, garage of autostaanplaats in een residentie). Deze inlichtingen omvatten niet-limitatief: de basisakte, het reglement van mede-eigendom, het reglement van inwendige orde, inlichtingen omtrent het werk- en reservekapitaal, inlichtingen omtrent eventuele door de Verkoper verschuldigde achterstallen, inlichtingen omtrent eventuele gerechtelijke procedures waarbij de Vereniging van Mede-eigenaars betrokken is, alsmede een uittreksel van de notulen van de laatste drie Algemene Vergaderingen van de Vereniging van Mede-eigenaars. 

Derdenrekening: een afzonderlijke bankrekening waarop soldandset.be gelden ten behoeve van derden ontvangt, zodat deze gelden niet vermengd worden met het eigen vermogen van soldandset.be. Op deze Derdenrekening wordt bv. door een Koper de Waarborg op de verkoopprijs van een Onroerend goed die als waarborg geldt voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst gestort en geparkeerd.

Waarborg: het bedrag dat door de Koper wordt betaald op de Derdenrekening van soldandset.be binnen een periode van 5 werkdagen na het ondertekenen van de onderhandse verkoopovereenkomst door Verkoper en Koper. Deze Waarborg betreft een percentage van de prijs waaraan het Onroerend goed door de Koper wordt aangekocht, steeds onder aftrek van de Veilingfee/Servicekosten (zie hierna).

Veilingfee/Servicekosten: het bedrag dat door de Koper wordt betaald aan soldandset.be op het moment dat een onderhandse verkoopovereenkomst (of een overeenkomst tot enige andere transactie inzake overdracht van eigendom, zakelijke rechten of leasingconstructies) wordt afgesloten voor een Onroerend goed dat op soldandset.be werd gepubliceerd en naar aanleiding hiervan werd verkocht aan de Koper. Dit bedrag wordt afgehouden van de Waarborg die door de Koper wordt gestort op de Derdenrekening van soldandset.be.

2. Partijen en toepassingsgebied van deze Algemene Voorwaarden

Huidige Algemene Voorwaarden worden afgesloten tussen soldandset.be en:

 • de Verkoper voor wat betreft huidige Algemene Voorwaarden, met uitzondering van artikel 4;
 • de Bieder en/of Koper voor wat betreft huidige Algemene Voorwaarden, met uitzondering van artikel 3.

3. Algemene Voorwaarden Verkoper: exclusieve verkoopopdracht

Tussen soldandset.be en de Verkoper komt door de loutere expliciete aanvaarding van huidige Algemene Voorwaarden op www.soldandset.be een Exclusieve Verkoopopdracht tot stand.

Indien deze Verkoper een consument is (dit is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen), heeft hij het recht om binnen een termijn van zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, zijn opdracht te herroepen, op voorwaarde dat hij soldandset.be hiervan schriftelijk op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de Verkoper aan dit recht zou verzaken, is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt vóór het verstrijken van deze termijn naar hello@soldandset.be of naar soldandset.be, Kouter 98, 9000Gent.

De Verkoper wenst dat soldandset.be met zijn opdracht start tijdens de herroepingstermijn en gaat akkoord dat hij bij de uitoefening van het herroepingsrecht de door soldandset.be reeds gemaakte kosten van aanvraag Verkoopdocumenten en publiciteit (publiciteit ter waarde van € 400 incl. BTW) dient te vergoeden.

Soldandset.be behoudt zich het recht voor een Exclusieve Verkoopopdracht te kunnen weigeren. Zij zal dit schriftelijk (e-mail dan wel aangetekend schrijven) meedelen aan de Verkoper binnen een termijn van 7 werkdagen nadat de Verkoper het Onroerend goed heeft toegevoegd aan soldandset.be en hierbij heeft aangegeven te “starten met de verkoop”.

De Verkoper, handelend in hoedanigheid van eigenaar(s) of lasthebber(s) en zich sterk makend voor alle eigenaar(s) van het Onroerend goed geeft soldandset.be de opdracht ten exclusieven titel een Koper te zoeken voor het Onroerend goed dat door de Verkoper nader geïdentificeerd werd tijdens het invoeren van de pandgegevens in de aanmeldingsmodule van soldandset.be.

Voorwerp: de Exclusieve Verkoopopdracht omvat:

 • Het verschaffen van de toegang voor de Verkoper tot een persoonlijke backoffice op www.soldandset.be met het oog op de creatie van diens Onroerend goed (opladen foto’s, invullen van pandbeschrijving,...) en het kunnen volgen van de verkoopstatistieken (Biedingen, contactgegevens Kopers,…) van diens Onroerend goed;  
 • Het aanvragen van de wettelijke Verkoopdocumenten van het Onroerend goed in naam en voor rekening van de Verkoper, voor zover de Verkoper hier uitdrukkelijk en voorafgaand toestemming voor verleent;
 • Het verrichten van een aantal wettelijke opzoekingsverplichtingen met betrekking tot het Onroerend goed (watertoets, onroerend erfgoed, aanwezigheid van wettelijke voorkooprechten,...);
 • Het leveren van alle mogelijke inspanningen door soldandset.be met het oog op het maken van volgende publiciteit voor het Onroerend goed op soldandset.be en - voor zover de Verkoper hier uitdrukkelijk en voorafgaand toestemming voor verleent.

Soldandset.be wijst erop dat voornoemde opsomming louter indicatief is en dus onderhevig kan zijn aan wijzigingen.

De Publiciteit van het Onroerend goed kan pas opgestart worden van zodra soldandset.be in het bezit is van de kadastrale legger die wordt afgeleverd door de Verkoper dan wel met toestemming van de Verkoper voor diens rekening wordt aangevraagd door soldandset.be én een geldig Energieprestatiecertificaat (desgevallend een proefcertificaat) dat wordt afgeleverd door de Verkoper dan wel met toestemming van de Verkoper voor diens rekening wordt aangevraagd door soldandset.be én van zodra de Verkoper ofwel de stedenbouwkundige inlichtingen met betrekking tot het Onroerend goed aan soldandset.be heeft bezorgd, dan wel aan soldandset.be de opdracht heeft gegeven om deze stedenbouwkundige inlichtingen aan te vragen.

 • Toegang voor de Verkoper tot het Biedplatform van soldandset.be;
 • Faciliteren van de Transparante biedingen en Privé biedingen en de afhandeling hiervan;

De Transparante biedingen maken geen openbare verkoop uit in de zin van artikel 1 Ventôsewet, gezien het feit dat:

 • de uitgebrachte Biedingen niet-bindend zijn in hoofde van de Bieders;
 • er geen verplichting bestaat voor de Verkoper om ofwel het Onroerend goed in te houden, ofwel het Onroerend goed toe te wijzen aan de hoogste Bieder (wat bij een Openbare Verkoop de enige keuzes zijn van de Verkoper). Het staat de Verkoper met andere woorden dus vrij om het Onroerend goed te verkopen aan een andere Bieder dan de hoogste Bieder.

Het organiseren van openbare verkopen behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Belgische notarissen. Het Biedplatform van soldandset.be heeft geenszins de bedoeling enige openbare verkoop te organiseren.  

 • Opmaak van de onderhandse verkoopovereenkomst tussen de Verkoper en de Koper door de juridische dienst van soldandset.be en na overleg met de notarissen van de betrokken partijen;
 • Keuze tussen digitale ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst via het digitaal handtekeningsplatform van soldandset.be en ondertekening onder begeleiding van een BIV-erkende vastgoedmakelaar aangewezen door soldandset.be;
 • Online en telefonische begeleiding via de helpdesk van soldandset.be;
 • Periodieke rapportering door soldandset.be;
 • Soldandset.be komt niet ter plaatse in het Onroerend goed van de Verkoper;  noch in het kader van bezichtiging vooraf, noch in het kader van plaatsbezoeken met potentiële Kopers, noch in het kader van enig andere reden.

Exclusiviteit: Het is soldandset.be niet toegelaten enige koop-verkoop overeenkomst te sluiten in naam en voor rekening van de Verkoper. De Verkoper zal alle belangstellenden doorverwijzen naar soldandset.be. De Verkoper verklaart dat er geen gelijkaardige overeenkomst werd aangegaan bij een andere vastgoedmakelaar of notaris en ziet ervan af om dit tijdens de duur van deze Exclusieve Verkoopopdracht te doen. In het kader van deze Exclusieve Verkoopopdracht is het de Verkoper tevens verboden het Onroerend goed zelf of met tussenkomst van een derde, andere dan soldandset.be, over te dragen, tenzij mits betaling van de Schadevergoeding zoals navolgend voorzien.

Richtprijs/Vraagprijs: De Verkoper bepaalt zelf de richtprijs/vraagprijs waaraan hij het Onroerend goed te koop wil zetten op het Biedplatform en de publiciteitskanalen zoals aangeleverd door soldandset.be.

Ereloon en kosten: de Verkoper is geen ereloon aan soldandset.be verschuldigd binnen het kader van huidige Exclusieve Verkoopopdracht.

Soldandset.be zal in naam en voor rekening van de Verkoper alle nog niet voor handen zijnde officiële Verkoopdocumenten, die de Verkoper verplicht is te leveren in functie van de verkoop, aanvragen indien de Verkoper daar mee instemt. De kosten betreffende deze aanvragen zullen door soldandset.be aan consumententarief worden doorgerekend aan de Verkoper, ongeacht of de Exclusieve Verkoopopdracht al dan niet werd gerealiseerd.

Veilingfee/Servicekosten: De Verkoper verklaart op de hoogte te zijn dat in ruil voor de levering van de diensten aan de Koper, de Koper een Veilingfee/Servicekosten aan soldandset.be verschuldigd is gelijk aan 2.499 EUR incl BTW (€ 2.065,29 + 21% BTW). Deze Veilingfee/Servicekosten maakt/maken deel uit van de Waarborg die door de Koper wordt gestort op de Derdenrekening van soldandset.be. De Verkoper gaat uitdrukkelijk akkoord dat soldandset.be het bedrag van de Veilingfee/Servicekosten afhoudt van de door de Koper gestorte Waarborg, waarbij het saldo van deze Waarborg vervolgens wordt overgemaakt op de derdenrekening van de instrumenterende notaris.

Duurtijd en beëindiging: Deze Exclusieve Verkoopopdracht start vanaf het ogenblik dat de Verkoper de Algemene Voorwaarden expliciet heeft aanvaard.

Deze opdracht kan ten vroegste beëindigd worden 5 weken na het opstarten van de publiciteit en dit via aangetekende opzegging (zonder dat deze overeenkomst een termijn van 6 maanden kan overstijgen). Deze opzegging dient te worden gegeven uiterlijk één week voor het einde van de overeenkomst. Zonder opzeg wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur, dit onder dezelfde voorwaarden. In dat geval kunnen beide partijen deze overeenkomst op elk ogenblik beëindigen zonder vergoeding mits inachtneming van een opzegtermijn van één week, betekend aan de andere partij per aangetekend schrijven.

Indien het Onroerend goed op het einde van de Duurtijd niet zou verkocht zijn, staat het de Verkoper vrij:

 • Dan wel het Onroerend goed zelf of via bemiddeling van een andere tussenpersoon te koop aan te bieden;
 • Te beslissen het Onroerend goed niet langer te verkopen.

Binnen de zeven werkdagen na beëindiging van de Duurtijd maakt soldandset.be aan de Verkoper via aangetekend schrijven en/of via e-mail een lijst over met de namen van de Geïnteresseerden waarmee soldandset.be in contact is geweest en aan wie zodoende via soldandset.be precieze en individuele informatie omtrent het Onroerend goed werd verschaft.

Indien het Onroerend goed van de Verkoper binnen een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf het einde van de (Verlengde) Duurtijd zou verkocht worden aan één van de Geïnteresseerden op de lijst (of aan personen die met deze Geïnteresseerden in zodanige verhouding staan dat het redelijkerwijze aan te nemen valt dat zij ten gevolge van die verhouding over de verschafte informatie beschikken), zal de Verkoper de schadevergoeding zoals hierna voorzien (nl.: € 2.499) aan soldandset.be verschuldigd zijn. De Verkoper is in dat geval hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk tot betaling van de schadevergoeding de schadevergoeding aan soldandset.be met de Geïnteresseerde aan wie het Onroerend goed alsnog werd verkocht.

Manier van rapporteren: soldandset.be licht de Verkoper in over de uitvoering van de Exclusieve Verkoopopdracht en dit op constante basis, doch minstens 1 keer per maand.

Schadevergoeding: De Verkoper zal aan soldandset.be een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan € 2.499, ingeval hij/zij een fout zou begaan die de ontbinding van de Exclusieve Verkoopopdracht in diens nadeel verantwoordt. Worden onder meer, doch niet limitatief als fouten in hoofde van de Verkoper beschouwd die de ontbinding van de Exclusieve Verkoopopdracht lastens de Verkoper met recht op schadevergoeding rechtvaardigen:

 • Het miskennen van de exclusiviteit doordat de Verkoper tijdens de Duurtijd van de Exclusieve Verkoopopdracht het Onroerend goed zelf verkoopt of doordat een andere tussenpersoon belast wordt met de verkoopbemiddeling van het Onroerend goed;
 • De verzaking van de Verkoper om tijdens de Duurtijd van de Exclusieve Verkoopopdracht alle geïnteresseerde kandidaat-kopers met de intentie een bod uit te brengen door te verwijzen naar soldandset.be. Tijdens de Duurtijd van de Exclusieve Verkoopopdracht dient elk bod op het Onroerend goed immers via bemiddeling van soldandset.be te verlopen.

In zoverre de fout van de Verkoper gebeurt in samenwerking met een Geïnteresseerde, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk tot betaling van voornoemde Schadevergoeding.

Betalingsmodaliteiten: Schadevergoedingen en/of doorfacturatie van kosten van Verkoopdocumenten zijn betaalbaar door de Verkoper(s) binnen de 8 dagen na factuurdatum. Alle inningskosten vallen ten laste van de Verkoper(s). Bij laattijdige betaling zal er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 10% per jaar op het factuurbedrag verschuldigd zijn. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo bij wijze van forfaitaire vergoeding verhoogd met 10%, met een minimum van 125,00 euro.

Algemeen: De Verkoper(s) verbinden zich ertoe, bij wijzigende omstandigheden of informatie betreffende het Onroerend goed, soldandset.be onmiddellijk in te lichten (via e-mail: hello@soldandset.be).

Alle verbintenissen die het gevolg zijn van deze Exclusieve Verkoopopdracht zijn hoofdelijk en ondeelbaar tegenover de Verkoper, diens erfgenamen of rechthebbenden, uit welke hoofde dan ook.

4. Algemene Voorwaarden Bieder en/of Koper

Dienstverleningsovereenkomst

Tussen soldandset.be en de Koper komt door de loutere aanvaarding van huidige Algemene Voorwaarden op www.soldandset.be een dienstverleningsovereenkomst tot stand.

De Koper, zich sterk makend voor alle andere kopers van het Onroerend goed verklaart uitdrukkelijk gebruik te maken van de navolgende diensten van soldandset.be:

 • Toegang tot de pandinformatie en de wettelijke Verkoopdocumenten van één of meerdere Onroerende Goederen;
 • Toegang na registratie tot het Biedplatform van soldandset.be teneinde één of meerdere Biedingen te kunnen uitbrengen op één of meerdere Onroerende Goederen;

De Transparante biedingen maken geen openbare verkoop uit in de zin van artikel 1 Ventôsewet, gezien het feit dat:

 • de uitgebrachte Biedingen niet-bindend zijn in hoofde van de Bieders;
 • er geen verplichting bestaat voor de Verkoper om ofwel het Onroerend goed in te houden, ofwel het Onroerend goed toe te wijzen aan de hoogste Bieder (wat bij een Openbare Verkoop de enige keuzes zijn van de Verkoper). Het staat de Verkoper met andere woorden dus vrij om het Onroerend goed te verkopen aan een andere Bieder dan de hoogste Bieder.

Het organiseren van openbare verkopen behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Belgische notarissen. Het Biedplatform van soldandset.be heeft geenszins de bedoeling enige openbare verkoop te organiseren.  

 • Begeleiding bij de onderhandelingen en het invullen van een bindende Aankoopbelofte;
 • Opmaak van de onderhandse verkoopovereenkomst tussen de Verkoper en de Koper door de juridische dienst van soldandset.be en na overleg met de notarissen van de betrokken Partijen;
 • Keuze tussen digitale ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst via het digitaal handtekeningsplatform van soldandset.be en ondertekening onder begeleiding van een BIV-erkende vastgoedmakelaar aangewezen door soldandset.be;
 • Online en telefonische begeleiding via de helpdesk van soldandset.be op werkdagen tussen 9u en 18u.

Veilingfee/Servicekosten: In ruil voor de levering van de diensten aan de Koper is de Koper een Veilingfee/Servicekosten aan soldandset.be verschuldigd gelijk aan 2.499 EUR incl BTW (€ 2.065,29 + 21% BTW). Deze Veilingfee/Servicekosten maakt/maken integraal onderdeel uit van de lasten horende bij de verkoop en zal/zullen integraal bovenop de verkoopprijs geteld worden om de verkooprechten (registratierechten) te berekenen indien wordt verkocht onder het stelsel van verkooprechten (registratierechten). Deze Veilingfee/Servicekosten maakt/maken deel uit van de Waarborg die door de Koper wordt gestort op de Derdenrekening van soldandset.be en is/zijn aldus betaalbaar op deze Derdenrekening van soldandset.be met als nummer IBAN BE74 0018 4760 8207 binnen de 5 werkdagen na ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst. De Koper gaat uitdrukkelijk akkoord dat soldandset.be het bedrag van de Veilingfee/Servicekosten afhoudt van de door de Koper gestorte Waarborg, waarbij het saldo van deze Waarborg vervolgens wordt overgemaakt op de derdenrekening van de instrumenterende notaris. Indien de Verkoop wordt afhankelijk gemaakt van een opschortende voorwaarde is/zijn aan soldandset.be geen Veilingfee/Servicekosten verschuldigd indien die voorwaarde buiten de wil van de Koper niet wordt gerealiseerd. Bij laattijdige betaling zal er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 10% per jaar op het factuurbedrag verschuldigd zijn. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo bij wijze van forfaitaire vergoeding verhoogd met 10%, met een minimum van 125,00 euro.

Schadevergoeding: De Koper zal aan soldandset.be een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan € 2.499, ingeval hij/zij een fout zou begaan die de ontbinding van de Dienstverleningsovereenkomst in diens nadeel verantwoordt. Worden onder meer, doch niet limitatief als fouten in hoofde van de Koper beschouwd die de ontbinding van de Dienstverleningsovereenkomst lastens de Koper met recht op schadevergoeding rechtvaardigen:

 • Tijdens en tot 6 maanden na de Duurtijd van de Exclusieve Verkoopopdracht tussen soldandset.be en de Verkoper m.b.t. het Onroerend goed onderhandelingen opstarten tot aankoop van / een bod uitbrengen op zonder tussenkomst en/of medeweten van soldandset.be;
 • Het begaan van enige vorm van derde-medeplichtigheid aan contractbreuk door de Verkoper ten aanzien van diens Exclusieve Verkoopopdracht met soldandset.be.

De Koper is in dat geval hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk met de Verkoper van wie het Onroerend goed alsnog werd verkocht.

Algemeen: Alle verbintenissen die het gevolg zijn van deze overeenkomst zijn hoofdelijk en ondeelbaar tegenover de Koper, diens erfgenamen of rechthebbenden, uit welke hoofde dan ook.

Gebruik: Indien vastgesteld wordt dat de Bieder (een) Bieding(en) doet waarvan vermoed wordt dat deze word(t)(en) uitgebracht om de werking van het Biedplatform te verstoren, zal deze Bieder gecontacteerd worden door een medewerker van soldandset.be teneinde hiernaar te peilen. Desgevallend zullen/zal de Bieding(en) door de medewerker van soldandset.be verwijderd worden uit het overzicht op het Biedplatform.

5. Algemene Gebruikersvoorwaarden

5.1. Toegang tot het platform

De Gebruiker kan op 2 manieren van het platform gebruik maken:

5.1.1. De Gebruiker is niet geregistreerd noch ingelogd

Wanneer de Gebruiker niet ingelogd of geregistreerd is kan hij/zij het platform verkennen, de pandpagina’s bekijken en gegevens (oa. omtrent zijn Onroerend goed) ingeven. Pas wanneer de Gebruiker de acties beschreven in punt 5.1.2 wil ondernemen moet hij/zij ingelogd (en dus geregistreerd) zijn.

5.1.2. De Gebruiker is geregistreerd en ingelogd

Wanneer de Gebruiker ingelogd is, kan hij/zij o.a. volgende acties ondernemen:

 1. Ingevulde gegevens (oa. met betrekking tot het Onroerend goed) bewaren en bewerken
 2. Een verkoop opstarten
 3. Contactgegevens van Verkopers bekijken
 4. Een Bieding uitbrengen
 5. Zijn/haar dashboard bekijken
 6. Documenten downloaden

Om zich te registreren, moet de Gebruiker zich aanmelden via één van de pop-ups die verschijnen bij acties die registratie vereisen of kan de Gebruiker zelf naar de login/registratie pagina gaan door in de navigatiebalk naar ‘Log in’ te gaan.

Om zich te registreren zijn enkel een geldige naam, e-mailadres en telefoonnummer vereist. Na registratie op soldandset.be zal de Gebruiker een e-mail ontvangen met de vraag dit e-mailadres te bevestigen. Pas na deze bevestiging is de registratie voltooid.

Er is telkens slechts 1 geregistreerde Gebruiker verbonden aan een pandpagina. Deze pandpagina is behalve voor de geregistreerde Gebruiker enkel toegankelijk voor de medewerkers van soldandset.be teneinde de diensten, zoals omschreven in artikel 3 van huidige Algemene Voorwaarden te kunnen verlenen.

5.2. Verwerking van persoonsgegevens

Soldandset.be hecht heel veel belang aan de privacy en correct verwerking van de persoonsgegevens van haar Gebruikers. Meer informatie hieromtrent is opgenomen in de Privacypolicy van soldandset.be.

5.3. Vastgoedaanbod

Soldandset.be levert omvangrijke inspanningen om de online voorstelling van haar vastgoedaanbod naadloos te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare panden. Evenwel valt het nooit uit te sluiten dat er op de site panden als beschikbaar worden aangeduid, die op het ogenblik van het bezoek van de website niet langer beschikbaar zouden zijn. Vandaar ook dat de online voorstelling van het vastgoedaanbod van soldandset.be op de website als louter indicatief en contractueel niet-bindend moet worden beschouwd. Soldandset.be kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden bij onbeschikbaarheid van één of meerdere producten.

Soldandset.be verbindt zich ertoe om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en te presenteren op haar sites. Soldandset.be kan evenwel niet garanderen dat bepaalde gegevens van haar aanbod na verloop van tijd niet wijzigen. Ondanks onze voorzorgsmaatregelen zijn fouten in de voorstelling niet uit te sluiten, in welk geval soldandset.be geenszins aansprakelijk kan gesteld worden. Evenzo zijn de foto’s en technische gegevens (zoals aangeduide afmeting, eigenschappen, enz.) die op de website staan slechts indicatief, en brengen ze in hoofde van soldandset.be geen contractuele verplichtingen teweeg. In geen geval kan soldandset.be aansprakelijk gesteld worden op basis van de inhoud of voorstellingswijze van de op haar sites opgenomen foto’s.

5.4. Prijzen

De prijzen op de site worden weergegeven in euro en zijn exclusief eventuele kosten, belastingen, toeslagen of rechten die van toepassing zijn in België, in het bijzonder doch niet beperkt tot notariskosten, eventuele BTW en verkooprechten (registratierechten). Deze op de website van soldandset.be aangehaalde prijzen betreffen voorstellen tot onderhandeling met de Verkoper. Deze binden de Verkoper slechts voor zover een Transparante bieding bindend zou worden gemaakt middels Aankoopbelofte na het aflopen van de Biedingsronde en vervolgens door de Verkoper expliciet en schriftelijk wordt aanvaard of een Privé bieding door de Verkoper expliciet en schriftelijk wordt aanvaard.

Alle prijzen worden door soldandset.be met de meeste zorg opgegeven, doch materiële vergissingen zijn steeds mogelijk. Alle prijzen op deze website worden bijgevolg meegedeeld onder voorbehoud van materiële vergissingen of foutieve prijsopgave.

5.5. Aansprakelijkheid soldandset.be

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 5.2 en 5.3 van deze wettelijke vermeldingen, is de aansprakelijkheid van soldandset.be uitsluitend beperkt tot rechtstreekse schade die ontstaat door bedrieglijk opzet, haar zware fout of de zware fout van haar aangestelden, onderaannemers en lasthebbers. Zij is echter niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het ongeoorloofd gebruik van het door haar aangeboden webplatform door de Gebruiker, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot ongeoorloofde of niet-conforme inhouden die niet door soldandset.be werden ingevoerd en waarvan zij noch de auteur, noch de uitgever is, of niet conforme inhouden waarnaar wordt verwezen door een hypertextlink die niet door soldandset.be werd ingevoerd.

Vanaf het ogenblik dat hiervan kennis wordt genomen, verbindt soldandset.be zich ertoe elke ongeoorloofde of niet-conforme inhoud of elke hypertextlink die naar een dergelijke inhoud verwijst zo spoedig mogelijk van de site te verwijderen.

Wanneer de Gebruiker kennis heeft van het bestaan van ongeoorloofde of niet-conforme inhouden of wanneer hij goede redenen heeft om aan het bestaan van dergelijke inhouden te geloven, meldt hij dat schriftelijk via hello@soldandset.be.

Soldandset.be is niet aansprakelijk voor schade die onrechtstreeks voortvloeit uit het gebruik van haar diensten, zoals bijvoorbeeld de schade die voortvloeit uit geschillen waarbij de Verkoper en de Koper betrokken zijn.

Soldandset.be probeert het webplatform en de services veilig te houden en goed te laten werken, maar kan niet garanderen dat de services altijd zonder onderbreking werken of toegankelijk zijn. Updates van Biedingen en andere berichtfunctionaliteiten worden mogelijk niet in real-time uitgevoerd. Soldandset.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die hieruit voortvloeit en die inherent is aan het gebruik van internet (onderbreking, virus, …)

Soldandset.be geeft mee dat alle weergegeven gegevens en beeldmateriaal auteursrechtelijk beschermd zijn en niet kunnen worden aangewend zonder voorafgaande toestemming. Soldandset.be is niet aansprakelijk indien derde partijen zich deze auteursrechtelijk beschermde gegevens op een wederrechtelijke en strafbare wijze zouden toeëigenen. Van zodra soldandset.be van dergelijke praktijken kennis neemt, zal zij deze derde partijen in gebreke stellen en desgevallend klacht indienen bij de bevoegde instanties. Soldandset.be is niet aansprakelijk voor schade die onrechtstreeks hieruit zou voortvloeien.

Niets in deze Algemene Voorwaarden houdt een beperking of uitsluiting in voor enige andere aansprakelijkheid die volgens wetgeving niet kan worden beperkt of uitgesloten.

5.6. Intellectuele eigendomsrechten

Door gebruik te maken van deze site erkent de Gebruiker uitdrukkelijk dat de door soldandset.be verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van soldandset.be. Deze website, alsook de lay-out, teksten, logo’s, afbeeldingen, foto's en andere items, evenals de selectie en vormgeving ervan, worden door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht inzake softwareprogramma’s en het databankenrecht beschermd. Elke kopie of reproductie, publieke mededeling, aanpassing, wijziging of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van soldandset.be.

De benamingen, merken, handelsnamen, afbeeldingen en logo’s die gebruikt worden op deze website zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn en de eigendom zijn van soldandset.be. De toelating om gebruik te maken van deze website impliceert geen enkele toelating om gebruik te maken van de daarop vermelde merken en namen. Elk gebruik daarvan alsook van gelijkaardige merken of namen is volstrekt verboden behoudens mits voorafgaande schriftelijke toestemming van soldandset.be. In geval van inbreuk op bovenvermelde rechten heeft soldandset.be het recht om alle passend geachte strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures in te stellen.

De Gebruiker beschikt over de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die hij op soldandset.be publiceert, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merkrechten, octrooirechten, tekeningen- en modellenrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en rechten met betrekking tot de bescherming van knowhow.

Aan soldandset.be wordt een kosteloze, wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare en sublicentieerbare licentie verleend om de inhoud, via welk gekend of toekomstig medium dan ook te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen voor het functioneren en de promotie van de geleverde dienst. Soldandset.be behoudt zich het recht voor de inhoud, in het bijzonder de inhoud van Zoekertjes, technisch te wijzigen zodat deze via andere kanalen, bijvoorbeeld mobiele apparatuur, kunnen worden geraadpleegd

Indien soldandset.be of de Gebruiker de inhoud van de website verwijdert, eindigen de in overeenstemming met het vorige punt verleende licenties.

De Gebruiker verklaart dat de door hem geplaatste inhoud in overeenstemming is met toepasselijke wetgeving, dat hij eigenaar is van de intellectuele-eigendomsrechten ten aanzien van inhoud die hij op het platform publiceert, dat deze geen schending inhoudt van rechten van derden en dat de inhoud niet het onderwerp is van een vordering wegens inbreuk of op andere gronden. De Gebruiker vrijwaart soldandset.be tegen alle financiële gevolgen van vorderingen, claims of opposities door personen die intellectuele-eigendomsrechten op de door de Gebruiker gepubliceerde inhoud claimen, van claims wegens oneerlijke en/of parasitaire mededinging en/of van laster of smaad.

5.7. Gebruik

Indien de Gebruiker de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, kan de toegang ontzegd worden zonder voorafgaande verwittiging.

5.8. Algemene bepalingen

Nietigheid van één clausule brengt niet de nietigheid van deze Algemene Voorwaarden met zich mee.

In geval van een geschil zijn de rechtbanken van de plaats waar de maatschappelijke zetel van soldandset.be is gevestigd exclusief bevoegd. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing.

Opgemaakt te Gent op 8 juli 2021.